Savo tiekėjus renkamės atsakingai, raginame atsakingai rinktis ir jus!

DUK

Kokią informaciją, susijusią su pakuočių atliekų tvarkymu, turi žinoti vartotojas?

 Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neišrūšiuotos ir neperdirbtos jos išlieka nesuirusios ilgą laiką:


•    popierius - 2 metus;


•    konservų dėžutės - 90 metų;


•    plastiko pakuotės - 200 metų;


•    stiklainiai, buteliai - 900 metų.


Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.


Atsikratyti įsigytų prekių pakuočių atliekomis galite:


- mesdami surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius pakuotės atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias-stiklui, mėlynas-popieriui).


- priduoti pakuočių atliekų supirkimo punktuose.


- pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas – priduoti pardavėjams, iš kurių pirkote prekes.


Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma pakuotės gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Naudojami tokie pakuotės medžiagų žymėjimai:


Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta.


 


Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai kurie nurodo medžiagos tipą (1 -19 plastikas, 20 – 39 popierius ir kartonas, 40 – 49 metalas, 50 – 59 mediena, 60 – 69 audiniai ir tekstilė, 70 – 79 stiklas).


 


Kas yra biocidai ir kokie įstatymai reglamentuoja šių prekių tiekimą?

Biocidai - veikliosios medžiagos ir (ar) preparatai, skirti sunaikinti, sulaikyti,nukenksminti, išvengti poveikio arba kitokiu būdu kontroliuoti bet kurį kenksmingą organizmą cheminėmis arba biologinėmis priemonėmis;
Gaminti, tiekti į Lietuvos rinką ir naudoti galima tik Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka autorizuotus ar registruotus biocidus ir turinčius autorizacijos ar registracijos liudijimą.
Biocidų pateikimas į rinką reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/8/EB, 1998m. Vasario 16d..


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3760)


Kas yra REACH?

Santrumpa REACH reiškia cheminių medžiagų registraciją - Registration; įvertinimą - Evaluation; autorizaciją - Authorisation; apribojimus Restriction of Chemicals.


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907-2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) – pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.
“REACH reglamento tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.”


 Aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt 


 


Kokios asmens saugos priemones būtinos dirbantiems su chemijos produktais? Kur rasti šią informaciją?

Visą informaciją apie saugos priemones ir jų panaudojimą rasite Saugos duomenų lapuose.


Apsauga akims:
a. Apsauginis stiklas;
b. Apsauginiai akiniai;
c. Veido skydas;
Apsauga kūnui:
a. Prijuostė;
b. Pirštinės;
c. Avalynė;
d. Chalatas;
e. Spec. apranga;

Šią informaciją galite rasti produkto etiketėje arba Saugos Duomenų Lapuose (SDL).


Kas yra ekologiškos valymo priemonės ir kaip jas atskirti?

Ekologiškos valymo priemonės – tai gaminiai, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai. Vartotojai šiuos gaminius gali atpažinti iš aplinkosauginio ženklo, kuris pateikiamas prekės etiketėje.
Pasaulyje yra labai daug įvairių ženklų. Kadangi nėra vienodų sertifikavimo kriterijų, ne visi ženklai yra vienodai reikšmingi.
Labiausiai paplitę ir patikimiausi Europos rinkoje laikomi  “Šiaurės gulbės”, Europos ekologinio ženklo „Gėlės“ aplinkosauginio ženklinimo sistemos. 


 


Kas yra Saugos Duomenų Lapai (SDL) ir kam jie reikalingi?

Saugos duomenų lapas (SDL) - tai glausta nustatytos formos informacija apie svarbias chemijos pramonės gaminio savybes, kuri padeda užtikrinti saugą darbe ir tinkamą elgesį su medžiaga numatytais ir nenumatytais atvejais.
Nuo 2015 m. birželio 1 d. saugos duomenų lapai (SDL) turi būti ruošiami  pagal  Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus.


Kokius dokumentus turi pateikti chemijos priemonių tiekėjas profesionaliems ir neprofesionaliems naudotojams?

Gaminio etiketėje privalo būti esminė informacija apie produktą, t.y. pavadinimas, paskirtis, naudojimo instrukcija, pavojingumo kategorija, saugos ir rizikos frazės, galiojimo laikas, informacija apie gamintoją/tiekėją.
Profesionaliems naudotojams chemijos priemonių tiekėjas turi papildomai pateikti šiuos dokumentus: Saugos duomenų lapus (SDL), naudojimo instrukcijas, dezinfekantams - biocido autorizavimo liudijimus.


 


Užduoti klausimą